پرزیدنت آکادمی پلیس
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

مدرسه ما

هدف و دید گاه

هدف و دیدگاه

هدف ما: درچوکات توافق نامۀ که میان  کشور ما و حکومت افغانستان به  تاریخ 5 مارچ 2011 به امضأ رسید و به تاریخ 10 می 2011 درجریدۀ رسمی منتشر شده و نافذ گردید، هدف آن پیگیری تحولات جهانی در زمینه امنیت، آموزش ارزش ها و قوانین جهان شمول، حفاظت از حقوق  اساسی و آزادی های فردی، تامین آرامش و صلح با همکاری سازمان های داخلی و خارجی در راستای توسعه جهانی و معاصر میباشد.

 

دیدگاه  ما: نهاد تعلیمی ما در راستای آموزش پولیس مسلکی با درنظرداشت معیارهای بین المللی علوم نظامی و علوم معاصر، برای پولیس افغانستان کورس ها، سیمینارها، کنفرانس ها و سرتیفکت ها را دایر نموده و هدف ما تربیه نمودن پولیس با دانش، مسلکی، تعقیب کنندۀ تحولات و انکشافات معاصر، برای بدست آوردن علم حد و مرزی نشناخته، به ارزش های جهانی احترام قایل بوده، اصول مدیریت کیفیت اجتماعی را فراگرفته، و درسطح بین المللی که پیهم درحال انکشاف است به حیث یک مرکز تعلیمی پولیس الگو شده است.