پرزیدنت آکادمی پلیس
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

HABERLER

درچوکات پروگرام های هفته ی پولیس بتاریخ 10 اپریل برای خانواده های شهدا پروگرامی ترتیب گردید.
  09 Nisan 2019

درچوکات پروگرام های هفته ی پولیس بتاریخ 10 اپریل برای خانواده های شهدا مرکز شهر پروگرام صرف غذا درمرکز تعلیمی ما ترتیب گردید. درین پروگرام قوماندان امنیه سیواس محترم کنان آیدوغان و خانم محترمه شان و جمع کثیری ازخانواده های شهدا اشتراک نمودند. محفل با تلاوت آیات قرآنی آغاز گردیده بعدن با ساز نی صرف طعام نمودند.

Haber Paylaş